201908.27
Off
1

Tebligat Hukukunun Karşılıksız Çekte Yansımaları

Tebligat Hukukunun, “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu” na ilişkin yapılan yargılamalarda da elbette yansımaları bulunmaktadır. Örneğin karşılıksız çek keşide ettiği iddia olunan sanığa gönderilen duruşma günü davetiyesinin, usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilip edilmediği yargılamanın sıhati açısından önem arz etmektedir. Zira aksi bir durum halinde sanığın savunma hakkının kısıtlandığının kabulü gerekecektir. Bu yapılan tebligata ilişkin gerekli inceleme yapılmaksızın ve Tebligat Kanun ve Yönetmeliğine aykırılık hali gözetilmeksizin sanık aleyhine ceza verilmesi halinde, istinafen yapılan itirazlarda bozma kararı verildiği görülmektedir.

“… Somut olayda, sanık adına çıkarılan duruşma gününü bildirir çağrı kağıdının tebliğine ilişkin tebliğ mazbatasının incelenmesinde; “….. en yakın arkadaşı H.S. ye  sorulmuş ……en yakın arkadaşı H.S. ye haber verilmiştir…..” açıklamasına yer verildiği, tebligatta, sanığın geçici olarak adresinde bulunmadığına dair bilgisine başvurulan kişinin denetime elverişli şekilde adresi ve  sanığın komşusu olup olmadığı tespit edilmediği anlaşılmakla; bu durumda yukarıdaki yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca tebligatın usulsüz tebliğ edilmiş olduğu  anlaşılmakla;

İcra mahkemesince duruşma açılarak yargılamanın yapılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken sanığa duruşma gün ve saati usulüne uygun şekilde bildirilip duruşmada hazır bulunma imkanı sağlanmadan mahkemece  yazılı şekilde  karar verilmesi,

Kabule göre ise,

Sanık hakkında ceza belirlenirken banka tarafından sorumluluk kapsamında ödenmesi gereken miktarın çek bedelinden düşülmemiş olması, Döviz cinsinden düzenlenmiş çekle ile ilgili olarak, çekin ibraz tarihi  itibariyle TCMB’nın uyguladığı efektif satış kuru esas alınarak hesaplama yapıldıktan sonra cezanın belirlenmesi yerine yazılı şekilde uygulama yapılması,


CMK 289/1-e maddesi anlamında kesin hukuka aykırı nitelikte olmakla ve verilen hükümde isabet görülmemekle  HÜKMÜN BOZULMASINA,” İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. CD. 2019/682 E, 2019/2887 K. 31/10/2019 T.